Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací Projektové práce – Budějovická, Krátká a Třebízského ul. v Táboře
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7301010060963


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Identifiakční číslo:
26069539
Poštovní adresa:
Kosova 2894
Obec:
Tábor
PSČ:
39003
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Kosova 2894
Tel.:
+420 387761560
K rukám:
Ing. Milan Míka
       
E-mail:
mika@vstab.cz
Fax:
+420 381257944
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.vstab.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.vstab.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Projektové práce – Budějovická, Krátká a Třebízského ul. v Táboře
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 12 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Tábor
Kód NUTS
CZ031
Kód NUTS
CZ031
Kód NUTS
CZ031
Kód NUTS
CZ031
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení na rekonstrukce veřejných vodovodních a kanalizačních řadů včetně odbočení pro domovní přípojky v ulicích Budějovická, Třebízského a Krátká. V ulici Budějovické je předmětem plnění zpracování PD SP a zajištění vydání stavebního povolení, v ulicích Třebízského a Krátká je předmětem plnění zpracování PD ÚR a zajištění vydání územního rozhodnutí a zpracování PD SP a zajištění vydání stavebního povolení na tyto stavby.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
1 800 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
71322000-1
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
21/08/2013 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti:
a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
účelem zadání zakázky je zajištění projektové dokumentace a potřebných povolení pro realizaci rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě v daných uličních profilech z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajících zařízení a zároveň z důvodu koordinace investiční činnosti s Městem Tábor, jako vlastníkem profilu nad touto infrastrukturou
b) popis předmětu veřejné zakázky
v rámci zakázky bude zpracována projektová dokumentace a zajišťovány inženýrské činnosti pro zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení na rekonstrukce veřejných vodovodních a kanalizačních řadů včetně odbočení pro domovní přípojky v ulicích Budějovická, Třebízského a Krátká. V ulici Budějovické je předmětem plnění zpracování PD SP a zajištění vydání stavebního povolení, v ulicích Třebízského a Krátká je předmětem plnění zpracování PD ÚR a zajištění vydání územního rozhodnutí a zpracování PD SP a zajištění vydání stavebního povolení na tyto stavby.
c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
cílem projektu je prostřednictvím této zakázky zajistit projektovou přípravu pro stavbu, která umožní bezporuchové dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod z této části města
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
předpokládaná doba provádění prací od 10. 9. 2013 do 30. 4. 2014.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Úhrady prací formou dílčích faktur – daňových dokladů po protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí díla. Splatnost faktur 21 kalendářních dnů ode dne obdržení faktury objednatelem.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://cds.mfcr.cz/
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz/cz/legislativa
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz/cs/45
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
19/07/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh