Smlouva: Tábor, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 259
Datum uzavření smlouvy: 27.05.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 14 900 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 18 029 000,00
Zadávací řízení: Tábor, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - I. etapa

Název (předmět)

Tábor, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - I. etapa

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Tábor, Vodňanského, Vožická – obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu – I. etapa“, spočívající v obnově stávající kanalizace včetně kanalizačních přípojek, obnově a dostavbě vodovodu včetně vodovodních přípojek, obnově povrchů a odvodnění povrchů v ulici Vodňanského, od křižovatky s ul. Michalovicovou po křižovatku s ulicí Blanickou. Vyvolanou částí předmětu plnění je dočasná přeložka veřejného osvětlení na dobu realizace stavby a dočasná přeložka části STL plynovodu po dobu realizace stavby a následně její finální uložení v souběhu s nově navrhovanými sítěmi.
Po dokončení prací budou v celém rozsahu stavby uvedeny plochy dotčené stavbou do původního stavu – oprava komunikací a chodníků. Blíže viz projektová dokumentace.
Stavbou jsou dotčena ochranná pásma památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy II. Kategorie, navíc se v blízkosti stavby nachází území s archeologickými nálezy I. kategorie.
Na základě požadavku orgánů památkové péče bude v místě stavby provedený Záchranný archeologický výzkum (blíže viz čl. B.1.6. Souhrnné technické zprávy).

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy