Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem dané veřejné zakázky je doplnění stávajícího souboru kalového hospodářství areálu AČOV Tábor, přičemž hlavním účelem dané veřejné zakázky je dodání a doplnění nového technologického souboru sušárny odvodněných kalů a karbonizační jednotky , které reflektuje výhledový legislativní stav v oblasti nakládání s čistírenskými kaly a umožňuje jejich další efektivní využití.
Stávající kapacita ČOV (95 000 EO60) ani povolené množství a kvalita vypouštěných odpadních vod se nemění.
Parametry předmětu veřejné zakázky:

Návrhová kapacita sušárny odvodněných kalů ............................10 000 t/rok
Obsah sušiny odvodněného kalu před sušením ......................... 20 - 25 %, průměrně 22 %
Požadovaný obsah sušiny kalu po usušení .................................. ≥ 90 %
Předpokládaná provozní doba sušárny kalů ................................. 7 500 h/rok
Návrhová produkce usušeného kalu .....................................max. 2 800 t/rok
Návrhová produkce karbonizovaného kalu ............................max. 1 800 t/rok
Předpokládaná výhřevnost kalu ………… 11,5 MJ/kg sušiny
Karbonizace při teplotách ………………… 550-650 stupňů C
Specifická spotřeba tepla sušárny na odpaření 1 kg vody bude … max. 0,89 kWt a nižší
Specifická spotřeba el. energie sušárny na odpaření 1 kg vody … max. 0,09 kWt a nižší.

Seznam provozních souborů a stavebních objektů je uveden v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Podrobnější popis předmětu této veřejné zakázky je uveden v nedílné příloze č. 6 a 7 této ZD - tj. Projektová dokumentace ve stupni DPS a Soupisu dodávek, stavebních prací a služeb s výkazem výměr.

Vybraný dodavatel bude povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, a bude povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Vybraný dodavatel bude dále povinen umožnit vstup na lokalitu veškerým administračním a kontrolním orgánům Operačního programu Životní prostředí.
Místo plnění: Tábor
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.vstab.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.07.2023 10:00
Datum zahájení: 15.06.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: