Smlouva: Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 308
Datum uzavření smlouvy: 19.09.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 256 963 288,77
Cena v Kč vč. DPH: 310 925 579,41
Zadávací řízení: Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor

Název (předmět)

Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor

Stručný popis

Předmětem dané veřejné zakázky je doplnění stávajícího souboru kalového hospodářství areálu AČOV Tábor, přičemž hlavním účelem dané veřejné zakázky je dodání a doplnění nového technologického souboru sušárny odvodněných kalů a karbonizační jednotky , které reflektuje výhledový legislativní stav v oblasti nakládání s čistírenskými kaly a umožňuje jejich další efektivní využití.
Stávající kapacita ČOV (95 000 EO60) ani povolené množství a kvalita vypouštěných odpadních vod se nemění.
Parametry předmětu veřejné zakázky:

Návrhová kapacita sušárny odvodněných kalů ............................10 000 t/rok
Obsah sušiny odvodněného kalu před sušením ......................... 20 - 25 %, průměrně 22 %
Požadovaný obsah sušiny kalu po usušení .................................. ≥ 90 %
Předpokládaná provozní doba sušárny kalů ................................. 7 500 h/rok
Návrhová produkce usušeného kalu .....................................max. 2 800 t/rok
Návrhová produkce karbonizovaného kalu ............................max. 1 800 t/rok
Předpokládaná výhřevnost kalu ………… 11,5 MJ/kg sušiny
Karbonizace při teplotách ………………… 550-650 stupňů C
Specifická spotřeba tepla sušárny na odpaření 1 kg vody bude … max. 0,89 kWt a nižší
Specifická spotřeba el. energie sušárny na odpaření 1 kg vody … max. 0,09 kWt a nižší.

Seznam provozních souborů a stavebních objektů je uveden v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Podrobnější popis předmětu této veřejné zakázky je uveden v nedílné příloze č. 6 a 7 této ZD - tj. Projektová dokumentace ve stupni DPS a Soupisu dodávek, stavebních prací a služeb s výkazem výměr.

Vybraný dodavatel bude povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, a bude povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Vybraný dodavatel bude dále povinen umožnit vstup na lokalitu veškerým administračním a kontrolním orgánům Operačního programu Životní prostředí.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy