Smlouva: Tábor - Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace - DSP+DPS+AD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 312
Datum uzavření smlouvy: 07.12.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 394 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 527 708,00
Zadávací řízení: Tábor - Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace - DSP+DPS+AD

Název (předmět)

Tábor - Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace - DSP+DPS+AD

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektových podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení (DSP), zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) včetně zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a výkon autorského dozoru (AD) stavby s názvem „Tábor, Stoklasná Lhota – vodovod a kanalizace“. Jednotlivé činnosti budou prováděny v obvyklém rozsahu. Předpokládané investiční náklady stavební akce jsou 120 mil. Kč bez DPH.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních pro stavební povolení a provádění stavby. Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování plánu BOZP, návrhu DIO a případné zpracování havarijních a povodňových plánů. Součástí plnění předmětu díla je zajištění všech potřebných průzkumů, bilancí, posudků, věcných břemen, veřejných sítí a zaměření řešeného území v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace. Dále zhotovitel v rámci plnění veřejné zakázky zajistí vydání pravomocného stavebního povolení.

Předmětem plnění veřejné zakázky je i provedení detailního posouzení čistírny odpadních vod navrhnuté v dokumentaci pro územní rozhodnutí a provedení alternativního návrhu jiného ekonomicky přijatelnějšího řešení centrálního čistění odpadních vod ve Stoklasné Lhotě. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace napojení jednotlivých objektů (vodovodních a kanalizačních přípojek), včetně zajištění podkladů pro vydání příslušného stavebního povolení těchto přípojek. Součástí je podrobná pasportizace objektů, návrh na napojení objektů, umístění přípojek, komunikace s vlastníky nemovitostí, zajištění souhlasů u vlastníků nemovitostí a zajištění předání potřebných dokumentů vlastníkům nemovitostí, včetně provedení průzkumu zájmu o napojení. PD bude obsahovat návrh na kompletní obnovu komunikací.

Na realizaci stavby bude zadavatel žádat o dotaci v rámci OPŽP 2021 – 2027.

Zadavatel

  • Úřední název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
  • IČO: 26069539
  • Poštovní adresa:
    Kosova 2894
    39002 Tábor
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219171

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy